Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Logopedisten bieden Tweede Kamer petitie aan

gepubliceerd: woensdag, 12 september 2018
Logopedisten bieden Tweede Kamer petitie aan

Op 25 sep­tem­ber biedt de actie­groep ‘logopedisten in actie’ een petitie aan de Vaste Kamer­com­mis­sie VWS van de Tweede Kamer aan. Hiermee willen ze aan­dacht en waar­de­ring krijgen voor de bete­ke­nis van het vak­ge­bied, waarbij de fi­nan­ciële waar­de­ring een be­lang­rijk aspect is.

Het ini­tia­tief is voort­ge­ko­men uit onvrede binnen de beroeps­groep over de toe­ge­no­men werkdruk en de achter­blij­vende tarieven. Met een po­si­tie­ve actie willen de deel­ne­mers aan­dacht vragen aan de bete­ke­nis van de logope­dische zorg voor de in­di­vi­duele patiënt.

De NVLF is welis­waar niet de ini­tia­tiefnemer van de actie, maar deelt de zorgen bij de leden. De thema’s werkdruk, admi­ni­stra­tieve belas­ting en belo­ning staan na­druk­ke­lijk ook bij de NVLF op de bestuur­lijke agenda. Hierover wordt overlegd met het ministerie van VWS en de zorgverzeke­raars. De NVLF zal op 25 sep­tem­ber aanwe­zig zijn en via haar com­mu­ni­ca­tiekanalen aan­dacht vragen voor het ini­tia­tief.