Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Europese dag van de logopedie

Dinsdag 6 maart 2018

gepubliceerd: donderdag, 18 januari 2018
Europese dag van de logopedie

De (Europese) Dag van de Logopedie is opgericht om aan­dacht te vragen voor spraak­ont­wik­ke­ling voor peuters tot vier jaar. Deze dag wordt in heel Europa aangegrepen om allerlei campagnes te starten om dit on­der­werp onder de aan­dacht te brengen.

Dit jaar valt de Europese dag van de Logopedie op dins­dag 6 maart 2018 en het thema is Augmentative and alternative communication.

Kin­de­ren en vol­was­se­nen met erns­tige spraak- en / of taal­pro­ble­men ervaren een com­mu­ni­ca­tiebeper­king die kan lei­den tot sociale uit­slui­ting, margi­na­li­sa­tie en verlies van iden­ti­teit. Erns­tige com­mu­ni­ca­tiebeper­kingen kunnen van invloed zijn op het gebruik en / of het begrip van taal en beperken deelname aan anderen en opname in de ge­meen­schap. Mensen met weinig of geen functionele spraak of complexe com­mu­ni­ca­tie­be­hoef­ten (CCN) zullen waar­schijn­lijk profi­te­ren van augmen­ta­tieve en alternatieve com­mu­ni­ca­tie (AAC) om hun com­mu­ni­ca­tie te onder­steunen en ervoor te zorgen dat zij kunnen deelnemen aan de ge­meen­schappen van hun keuze.

We gebruiken allemaal AAC wanneer we gezichtsuitdruk­kingen gebaren, schrijven of gebruiken, maar personen met CCN hebben AAC nodig, bij­voor­beeld prikbor­den, letterboards, objecten en spraakgenererende apparaten als primaire com­mu­ni­ca­tie­me­tho­de.

CPLOL

Deze dag is uit­ge­roe­pen door de CPLOL, de ‘Stan­ding Liaison Committee of Speech and Language Therapists / Logopedists in the European Union’.