Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Klachten- en geschillenregeling

Via beroepsvereniging voor logopedisten

gepubliceerd: dinsdag, 10 januari 2017
Klachten- en geschillenregeling

Iedere logopedist moet volgens de wet Wkkgz vanaf 1 januari 2017 zijn aan­ge­slo­ten bij een goedge­keurde klacht- en geschillen­rege­ling. Logopedisten die lid zijn van de beroeps­ver­eni­ging NVLF zijn aan­ge­slo­ten bij een rege­ling die wordt uitge­voerd door het Kwali­teits­re­gis­ter Paramedici.

Uite­raard doet uw zorgverlener er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorg­vul­dig te or­ga­ni­se­ren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevre­den zijn, dan is het be­lang­rijk dat te bespreken. Als dat geen oplos­sing biedt, kunt u een klacht indienen. 

Wat kan ik doen als ik onte­vre­den ben?

De eerste stap: een gesprek aan­gaan met uw zorgverlener. Het is goed moge­lijk dat die niet beseft dat u onte­vre­den bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplos­sing.

Wat als ik toch een klacht wil indienen?

et kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplos­sing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachten­pro­ce­du­re. De Klachten- en geschillen­rege­ling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aan­ge­slo­ten, biedt u een onaf­han­ke­lijke klachten­func­tio­na­ris. Op de web­si­te vindt U een een­vou­dig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uit­komt, is het moge­lijk om het klachtenloket tele­fo­nisch te bena­de­ren. Meer hierover op de web­si­te.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De onaf­han­ke­lijk klachten­func­tio­na­ris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formu­le­ren ervan en zoekt naar een oplos­sing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachten­func­tio­na­ris op uw inge­diende klacht. De klachten­func­tio­na­ris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiter­lijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplos­sing moeten aan­ge­ven over de geuite klacht.

Wat als er geen oplos­sing wordt gevon­den?

Bent u niet tevre­den over de gebo­den oplos­sing of over de klachtafhan­de­ling? Dan kunt u terecht bij de geschillen­com­mis­sie. Die staat onder lei­ding van een onaf­han­ke­lijk voor­zit­ter. De com­mis­sie probeert alsnog tot een oplos­sing te komen. Een uit­spraak van de geschillen­com­mis­sie is bin­dend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de com­mis­sie een schadevergoe­ding toekennen.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan betrek­king hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienst­ver­le­ning of organi­sa­tie van de praktijk. U kunt bij­voor­beeld het gevoel hebben on­vol­doen­de te zijn geïn­for­meerd. Moge­lijk is de be­han­de­ling niet verlopen als verwacht of af­ge­spro­ken.

Wat kost het indienen van een klacht?

Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oor­deel van de geschillen­com­mis­sie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetko­ming in de kosten. Als u ook een schadevergoe­ding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzon­der­lijke gevallen kan de com­mis­sie de ver­plich­ting tot een bijdrage kwijtschel­den.

Komt u er niet uit met deze rege­ling?

In dat geval bent u uite­raard vrij een juri­dische pro­ce­dure te starten om tot een uit­spraak van de bur­ger­lijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.