Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Taal

Taal

Taal hebben we nodig om te communiceren. Het is een heel belangrijk element in het contact met andere mensen. Met taal kun je je gedachten en gevoelens duidelijk maken en delen met mensen om je heen. Taal is dus heel belangrijk.

Taal kan verbaal zijn (het spreken zelf) en non-verbaal (lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, gebarentaal, vingerspelling, alternatieve communicatiemiddelen, lezen en schrijven. Meestal is het een combinatie van verbaal en non-verbaal.

Als er problemen in de taal zijn staat dit een goede communicatie in de weg. Vandaag de dag is communicatie een heel belangrijk middel in onze maatschappij. Als iemand hierin problemen heeft, val hij/zij buiten de boot. Gevolgen kunnen zijn gedragsproblemen, frustraties, een sociaal isolement en zich onbegrepen voelen.

Taalproblemen leiden vaak tot een leerachterstand, alle lessen worden gegeven in gesproken taal. Iemand met taalproblemen zal de aangeboden informatie onvoldoende begrijpen en verwerken. Zelfs voor rekenen is veel taal nodig.

Wat valt er onder taal? Dat is de woordenschat, zinsbouw/woordvolgorde, grammaticale regels, intonatie, taalbegrip en communicatieregels. In iedere cultuur gelden andere communicatieregels. In Nederland zeggen we gemakkelijk “je” en “jij”, in België is dit niet gepast en zegt men “u”.

Taalproblemen zijn:

  • Een vertraagde of verstoorde taalontwikkeling bij kinderen.
  • Problemen in het taalgebruik: de een boodschap begrijpelijk overbrengen.
  • Woordvindingsproblemen in de ontwikkeling bij kinderen.
  • Dysfasie of dysfatische problemen bij volwassenen.
  • Afasie, problemen in het taalvermogen als gevolg van een herseninfarct of -beschadiging bij volwassenen.
  • Taalstoornissen bij dementie.
  • Communicatieproblemen bij aan autisme verwante problemen zoals PDD-NOS / Asperger.
  • Problemen die kunnen ontstaan bij meertaligheid.
  • Lees- en schrijfstoornissen, dit zijn evenals horen en spreken ook vormen van taal. Stoornissen op dit gebied, zoals dyslexie, vallen ook onder taalstoornissen. De behandeling hiervan wordt echter alleen onder specifieke omstandigheden door de zorgverzekeraar vergoed.

Taalproblemen

Logopedische oefeningWe doen uitgebreid onderzoek naar de taal van het kind of de taalproblemen van de volwassene. Daarbij worden ondermeer gestandaardiseerde testen gebruikt en wordt de spontane taal geobserveerd. Verder kan er aanvullend onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum nodig zijn. Of er zijn onderzoeksgegevens vanuit het ziekenhuis in geval van een herseninfarct.

We stellen een diagnose en maken een behandelplan dat met u besproken zal worden.

De logopedische behandeling is indirect en/of direct

Bij een indirecte therapie (m.b.v.Video Interactie Begeleiding) legt de logopedist de ouders uit hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en grammaticale regels.Logopedische oefening Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact, het nemen van beurten. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in het gezin van het kind.

Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraakontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Kinderen kunnen hiervoor al voor hun tweede levensjaar terecht bij de logopedist.

Bij volwassenen is de behandeling direct en worden de oefeningen afgestemd op de problemen die er zijn. Daarnaast zal, als dat nodig is, advies worden gegeven aan de familie.

 

Logopedie - Méér dan spraakles